ប្រមុខការទូត កម្ពុជា-សហរដ្ឋអាមេរិក កំពុងជួបពិភាក្សា ការងារជាមួយគ្នា

ភ្នំពេញ៖ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការ អន្តរជាតិកម្ពុជា លោក ហោ ណាំហុង និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង ការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦នេះ កំពុងជួបពិភាក្សាការងារ ជាមួយគ្នានៅទីស្តីការក្រសួង៕

ប្រមុខការទូត កម្ពុជា-សហរដ្ឋអាមេរិក កំពុងជួបពិភាក្សា ការងារជាមួយគ្នា

ប្រមុខការទូត កម្ពុជា-សហរដ្ឋអាមេរិក កំពុងជួបពិភាក្សា ការងារជាមួយគ្នា

ប្រមុខការទូត កម្ពុជា-សហរដ្ឋអាមេរិក កំពុងជួបពិភាក្សា ការងារជាមួយគ្នា

ប្រមុខការទូត កម្ពុជា-សហរដ្ឋអាមេរិក កំពុងជួបពិភាក្សា ការងារជាមួយគ្នា

ប្រមុខការទូត កម្ពុជា-សហរដ្ឋអាមេរិក កំពុងជួបពិភាក្សា ការងារជាមួយគ្នា