តើ​គួរប្រើ​ស្រោមអនាម័យ​ប្រភេទ​ណា​ងាយស្រួល​ធ្វើ​អូ​រ៉ា​ល់​សិច ?

​សំណួរ : នៅពេលណា​នាង​ខ្ញុំ​ធ្វើ​ឪ​រ៉ា​ល់​សិច​ឲ្យ​ដៃគូរ​ម្តងៗ នាង​ខ្ញុំ​តែងតែ​សំណូមពរ​ឲ្យ​គេ​ប្រើ​ស្រោមអនាម័យ​រាល់​លើក ទោះបីជា​គេ​មាន​សំណូមពរ​ឲ្យ​នាង​ខ្ញុំ​មិនបាច់​ប្រើ​ម្តង​ក៏ដោយចុះ តែ​នាង​ខ្ញុំ​ទទូច​ឲ្យ​គេ​ប្រើ​ស្រា​ម​ជានិច្ច​ដើម្បី​សុវត្ថិភាព​យើង​ទាំងពីរ ។ នាង​ខ្ញុំ​ចង់​សួរថា គួរប្រើ​ស្រា​ម​អនាម័យ