ក្រុមហ៊ុន​ម៉ុង ឬ​ទ្ធី បាន​ផ្គត់ផ្គង់​ទីផ្សារ​ជ្រូក​បាន​ប្រមាណ​ជាង ៥០​ភាគរយ នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា

​ក្រុមហ៊ុន​កសិដ្ឋាន​ចិញ្ចឹម​ជ្រូក ម៉ុង ឬ​ទ្ធី ដែលជា​កសិដ្ឋាន​ចិញ្ចឹម​ជ្រូក​ដ៏​ទំនើប​ធំ​បំផុត ក្នុងប្រទេស​កម្ពុជា ដោយ​គិត​មកទល់​ពេល​សព្វថ្ងៃ ក្រុមហ៊ុន​បាន​ផ្គត់ផ្គង់​ជ្រូក ក្នុង​ទីផ្សារ​កម្ពុជា​ប្រមាណ​ជាង ៥០​ភាគរយ​នៃ​ជ្រូក​សរុប​។ ការផ្គត់ផ្គង់​ជ្រូក​របស់​ក្រុមហ៊ុន ម៉ុង ឬ​ទ្ធី នៅមានកម្រិត ខណៈដែល​ក្រ