ហនុមាន​រេ​រាំ​បញ្ចេញ​រិ​ទ្ឋិ​ជាប់​ជ័យលាភី​លេខ​១

ដំណឹងថ្មី៖ ក្នុង​កម្មវិធី​ប្រកួត​គំនូ​គូស​ដោយ​ដៃ រូបគំនូរ​ហនុមាន​ប​ញ្ចេ​ញ​រិ​ទ្ឋិ​រេ​រាំ​បង្អួតរាង ត្រូវបាន​ប្រកាស​ជាប់​ជ័យលាភី​លេខ​១ ក្នុង​កម្មវិធី​ប្រកួត​ផ្ទាំង​រូបគំនូរ ពាក្យស្លោក​នៅក្នុង​កម្ម​វ​ធី​ផ្តួចផ្តើម​គំនិត​នៃ​អង្គ​រស​ង្ក្រា​ន​ឆ្នាំ​២០១៦ ដែល​រៀបចំ​ដោយ​សហ​ព័​ន្ឋ​សហភាព​យុវជន​កម្ពុជា​។​