នៅរសៀលនេះ អគ្គិសភ័យ កំពុងឆាបឆេះផ្ទះ ប្រជាពលរដ្ឋ នៅភូមិត្នោតជ្រុំ

ភ្នំពេញ៖ អគ្គិសភ័យបានឆាបឆេះផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋ នៅភូមិត្នោតជ្រុំ សង្កាត់បឹងទំបន់ ខណ្ឌមានជ័យ  នៅរសៀលថ្ងៃអង្គារ ទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ វេលាម៉ោង១៖២៥នាទី ។

ករណីអគ្គិភ័យនេះ ដែរ សមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋាន និងខាងពន្លត់អគ្គីភ័យ កំពុងដុតដៃដុតជើង ជួយខ្នះខ្នែង ដើម្បពន្លត់ ។ទោះជាយ៉ាងសមត្ថកិច្ច មិនទាន់ឲ្យដឹងពីមូលហេតុ នៃការឆាប់ឆេះនោះទេ ៕

នៅរសៀលនេះ អគ្គិសភ័យ កំពុងឆាបឆេះផ្ទះ ប្រជាពលរដ្ឋ នៅភូមិត្នោតជ្រុំ

នៅរសៀលនេះ អគ្គិសភ័យ កំពុងឆាបឆេះផ្ទះ ប្រជាពលរដ្ឋ នៅភូមិត្នោតជ្រុំ

នៅរសៀលនេះ អគ្គិសភ័យ កំពុងឆាបឆេះផ្ទះ ប្រជាពលរដ្ឋ នៅភូមិត្នោតជ្រុំ

នៅរសៀលនេះ អគ្គិសភ័យ កំពុងឆាបឆេះផ្ទះ ប្រជាពលរដ្ឋ នៅភូមិត្នោតជ្រុំ

នៅរសៀលនេះ អគ្គិសភ័យ កំពុងឆាបឆេះផ្ទះ ប្រជាពលរដ្ឋ នៅភូមិត្នោតជ្រុំ

នៅរសៀលនេះ អគ្គិសភ័យ កំពុងឆាបឆេះផ្ទះ ប្រជាពលរដ្ឋ នៅភូមិត្នោតជ្រុំ

នៅរសៀលនេះ អគ្គិសភ័យ កំពុងឆាបឆេះផ្ទះ ប្រជាពលរដ្ឋ នៅភូមិត្នោតជ្រុំ

នៅរសៀលនេះ អគ្គិសភ័យ កំពុងឆាបឆេះផ្ទះ ប្រជាពលរដ្ឋ នៅភូមិត្នោតជ្រុំ