លោក ចន ឃើរី ធ្វើដំណើរនិវត្តន៍ បញ្ចប់បេសកម្ម នៅក្នុងប្រទេស កម្ពុជា

ភ្នំពេញៈ លោកចន ឃើរី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបទេសស ហរដ្ឋអាមេរិក បានធ្វើដំណើរចាកចេញ ពីប្រទេសកម្ពុជា នៅល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះ បន្ទាប់ពីទស្សនកិច្ចរយៈពេល២ថ្ងៃ នៅប្រទេសកម្ពុជា។

នៅក្នុងដំណើរនិវត្តន៍ នាព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញនេះ ក៏មានការជូនដំណើរដោយ ពីលោក គួច បូរិទ្ធ រដ្ឋលេខា ធិការក្រសួងការបទេសកម្ពុជា ផងដែរ។

លោក ចន ឃើរី ធ្វើដំណើរនិវត្តន៍ បញ្ចប់បេសកម្ម នៅក្នុងប្រទេស កម្ពុជា

លោក ចន ឃើរី ធ្វើដំណើរនិវត្តន៍ បញ្ចប់បេសកម្ម នៅក្នុងប្រទេស កម្ពុជា

លោក ចន ឃើរី ធ្វើដំណើរនិវត្តន៍ បញ្ចប់បេសកម្ម នៅក្នុងប្រទេស កម្ពុជា