តើ​ការប្រើ​សាំង និង​ម៉ា​ស៊ូ​ត​មាន​អត្ថប្រយោជន៍​​បែបណាខ្លះ ?

ប្រេងឥន្ធនៈ​រថយន្ត​ពីរ​ប្រភេទ​ដែល​អ្នកបើកបរ​រថយន្ត​ធ្លាប់​ដឹង គឺ​ប្រភេទ​សាំង និង​ម៉ា​ស៊ូ​ត​។ ប្រេងឥន្ធនៈ​ទាំងនេះ​មានគុណ​សម្បត្តិ​និង​គុណវិបត្តិ​ផ្សេងៗ​គ្នា អីចឹង តើ​ប្រេងឥន្ធនៈ​ទាំងនោះ​មាន​ភាពខុសគ្នា និង​មាន​អត្ថប្រយោជន៍​បែបណាខ្លះ​?