សុខភាពល្អ បានមកពីកូន លោកសាក់ប្រាំ

ប្រភពព័ត៌មាន thehealthsite បានចុះផ្សាយថា ការសម្រេចកាម ដោយខ្លួនឯងពិត ជាផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ ដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់សុខភាព និងបញ្ចៀសនូវការ ឆ្លងរោគផ្សេងៗយ៉ាង សាកសិទ្ធទៀតផង។

ការបញ្ចេញទឹកកាម ដោយសម្រេចតាមរយៈ កូនលោកសាក់ប្រាំ (ប្រាមដៃសាប់) ត្រូវបានអ្នកជំនាញ លើកឡើងថា៖ បញ្ចេញទឹកកាមចាស់ ដែលស្លាប់ចេញ ជាឱកាសឆាប់មានកូន កាត់បន្ថយភាពតានតឹង ការពារពីការឆ្លង មេរោគតាមការរួមភេទ កាត់បន្ថយឱកាសនៃជំងឺ មហារីកក្រពេញប្រូស្តាត និង ផ្តល់ក្តីសុខឲ្យខ្លួនឯង ដោយមិនចាំបាច់រួមរ័ក ជាមួយដៃគូក៏បានដែរ ។

ការសម្រេចទឹកកាម ដោយខ្លួនឯងបែបនេះ មិនមែនមានតែបុរសៗទេ មនុស្សស្រីក៏អាចសម្រេច កាមដោយខ្លួនឯងបានដែរ៕

សុខភាពល្អ បានមកពីកូន លោកសាក់ប្រាំ