លក្ខណៈ ដែលបញ្ជាក់ថា បុរសនៅហ្ស៊ីន

សុខភាព៖ យោងតាមការស្រាវជ្រាវ ដែលបានចេញផ្សាយ ដោយទស្សនាវដ្តី អង់គ្លេស បានឲ្យដឹងថា ការកាត់ចុងអាអូនតូច ធ្វើឲ្យអារម្មណ៏ ពុះកញ្ជ្រោលរបស់អាអូនតូច ត្រូវថយចុះជាង ៧៥%។ យោងតាមការស្រាវជ្រាវ បានបន្តឲ្យដឹងថា ស្បែកចុងអាអូនតូច ជាផ្នែកមួយដែលងាយ នឹងមានអារម្មណ៍ ពុះកញ្ជ្រោលបំផុត ដូច្នេះអារម្មណ៏ពុះកញ្ជ្រោល នឹងត្រូវបាត់បង់ដោយសារ ការកាត់ចុង។ ការកាត់ចុងនេះ វាពិបាកថា ក្នុងការសន្និដ្ឋានថា បុរសអស់ភាពបរិសុទ្ធ ឬអត់? 

អ្នកជំនាញសុខភាព ផ្លូវភេទបានលើកឡើងថា ការចង់ដឹងថាបុរស នៅភាពបរិសុទ្ធ ឬអត់ គឺអាស្រ័យលើ ការមើលលឹង្គបុរស តែមួយគត ដោយជាធម្មតា លិង្គបានគ្របដណ្តប់ ដោយស្បែកដ៏ស្តើង ទាំងផ្នែកខាងលើ និងខាងក្រោមក្បាលលិង្គ ហើយបើស្បែកនោះ បានដាច់ ឬលិង្គក្រឡិត បញ្ជាក់ថា បុរសនោះអស់ហ្ស៊ីន ដោយធ្លាប់ឆ្លងកាត់ ការរួមរ័កច្រើនដង៕

លក្ខណៈ ដែលបញ្ជាក់ថា បុរសនៅហ្ស៊ីន