​វិទ្យាស្ថាន​ស្លឹករឹត​ពន្លក​ចូលចិត្ត​ព្រៃឈើ​នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​

: ​អ្នកស្រី Zaha Hadid ពន្លក​ស្លឹករឹត​វិទ្យាស្ថានមានគោលបំណង​ចង់​​ការពារ​ព្រៃឈើ​នៅ​កម្ពុជា។​
​វិទ្យាស្ថាន​នេះ​ត្រូវបាន​បង្កើតឡើង​ដោយ​សកម្មជន​សិទ្ធិមនុស្ស  លោក​ឆាំង ​យុ បាននិយាយថា ​ខ្លួន​គាត់​ត្រូវបាន​ជាប់ឃុំឃាំង​នៅ​ក្រោម​របបប្រល័យពូជសាសន៍ ​នៅ​អាយុ 15 ឆ្នាំ​។​
​លក្ខណៈពិសេស​របស់​អគារ​នេះ tapered សំណង់​ឈើ​ដែល​គ្របដណ្ដប់​ពី​បី​ទៅ​ប្រាំបី​កម្រិត។ បរិមាណ​នេះ​នឹង​ដាក់​ជា​ប័ណ្ណ​សារ​យ៉ាង​ធំ​, សារមន្ទីរ​បណ្ណាល័យ​សិក្សា​ពី​អំពើ​ប្រល័យ​ពូជសាសន៍​, មាន​មជ្ឈមណ្ឌល​ស្រាវជ្រាវ​មួយ​, កណ្តា​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​និង​សាលប្រជុំ​មួយ​។

​វិទ្យាស្ថាន​ស្លឹករឹត​ពន្លក​ចូលចិត្ត​ព្រៃឈើ​នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​

​វិទ្យាស្ថាន​ស្លឹករឹត​ពន្លក​ចូលចិត្ត​ព្រៃឈើ​នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​

​វិទ្យាស្ថាន​ស្លឹករឹត​ពន្លក​ចូលចិត្ត​ព្រៃឈើ​នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​
​វិទ្យាស្ថាន​ស្លឹករឹត​ពន្លក​ចូលចិត្ត​ព្រៃឈើ​នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​

​វិទ្យាស្ថាន​ស្លឹករឹត​ពន្លក​ចូលចិត្ត​ព្រៃឈើ​នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​
​វិទ្យាស្ថាន​ស្លឹករឹត​ពន្លក​ចូលចិត្ត​ព្រៃឈើ​នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​