ការ​បំភ្លឺ​របស់​ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា រដ្ឋ​លេខា​ធិការ និង​ជា​ប្រធាន​ក្រុម​ជន​បង្គោល​ប្រឆាំង​អំពើ​ពុករលួយ នៃ​ក្រសួង​មហាផ្ទៃ ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​ករណី​មន្ត្រី​រាជ​ការ ​នៃក្រសួង​មហា​ផ្ទៃ​មាន​ឈ្មោះ​ទៅ​ធ្វើកា​រងារ​ខាង​ក្រៅ ដោយ​ទទួល​បាន​ប្រាក់​ខែ​ពីរ​កន្លែង

: ការ​បំភ្លឺ​របស់​ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា រដ្ឋ​លេខា​ធិការ និង​ជា​ប្រធាន​ក្រុម​ជន​បង្គោល​ប្រឆាំង​អំពើ​ពុករលួយ នៃ​ក្រសួង​មហាផ្ទៃ ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​ករណី​មន្ត្រី​រាជ​ការ ​នៃក្រសួង​មហា​ផ្ទៃ​មាន​ឈ្មោះ​ទៅ​ធ្វើកា​រងារ​ខាង​ក្រៅ ដោយ​ទទួល​បាន​ប្រាក់​ខែ​ពីរ​កន្លែង។

ការ​បំភ្លឺ​របស់​ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា រដ្ឋ​លេខា​ធិការ និង​ជា​ប្រធាន​ក្រុម​ជន​បង្គោល​ប្រឆាំង​អំពើ​ពុករលួយ នៃ​ក្រសួង​មហាផ្ទៃ ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​ករណី​មន្ត្រី​រាជ​ការ ​នៃក្រសួង​មហា​ផ្ទៃ​មាន​ឈ្មោះ​ទៅ​ធ្វើកា​រងារ​ខាង​ក្រៅ ដោយ​ទទួល​បាន​ប្រាក់​ខែ​ពីរ​កន្លែង
ការ​បំភ្លឺ​របស់​ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា រដ្ឋ​លេខា​ធិការ និង​ជា​ប្រធាន​ក្រុម​ជន​បង្គោល​ប្រឆាំង​អំពើ​ពុករលួយ នៃ​ក្រសួង​មហាផ្ទៃ ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​ករណី​មន្ត្រី​រាជ​ការ ​នៃក្រសួង​មហា​ផ្ទៃ​មាន​ឈ្មោះ​ទៅ​ធ្វើកា​រងារ​ខាង​ក្រៅ ដោយ​ទទួល​បាន​ប្រាក់​ខែ​ពីរ​កន្លែង
ការ​បំភ្លឺ​របស់​ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា រដ្ឋ​លេខា​ធិការ និង​ជា​ប្រធាន​ក្រុម​ជន​បង្គោល​ប្រឆាំង​អំពើ​ពុករលួយ នៃ​ក្រសួង​មហាផ្ទៃ ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​ករណី​មន្ត្រី​រាជ​ការ ​នៃក្រសួង​មហា​ផ្ទៃ​មាន​ឈ្មោះ​ទៅ​ធ្វើកា​រងារ​ខាង​ក្រៅ ដោយ​ទទួល​បាន​ប្រាក់​ខែ​ពីរ​កន្លែង