សេចក្តី​ជូន​ដំណឹង​ស្តីពី​កា​រ​ប្រកាស​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ និង​បំណុល តាម​របប ០២ ឆ្នាំ ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី ០១ ដល់​ថ្ងៃ​ទី ៣១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៦

: សេចក្តី​ជូន​ដំណឹង​ស្តីពី​កា​រ​ប្រកាស​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ និង​បំណុល តាម​របប ០២ ឆ្នាំ ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី ០១ ដល់​ថ្ងៃ​ទី ៣១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៦។

សេចក្តី​ជូន​ដំណឹង​ស្តីពី​កា​រ​ប្រកាស​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ និង​បំណុល តាម​របប ០២ ឆ្នាំ ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី ០១ ដល់​ថ្ងៃ​ទី ៣១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៦

  • សេចក្តី​ជូន​ដំណឹង​ស្តីពី​កា​រ​ប្រកាស​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ និង​បំណុល តាម​របប ០២ ឆ្នាំ ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី ០១ ដល់​ថ្ងៃ​ទី ៣១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៦已关闭评论
  • 14 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/01/27  Category:ក្នុងស្រុក
Tags: