លោក Bill Gates នៅតែជាបុគ្គល មានជាងគេក្នុងលោក

វិបសាយតាមដាន ទ្រព្យសម្បត្តិបុគ្គលល្បី Wealth-X បានបញ្ចេញទិន្នន័យ ចុងក្រោយបង្អស់មួយ អំពីបុគ្គលដែលមាន ទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងនៅក្នុងពិភពលោក។

ខាងក្រោមជាចំណាត់ ថ្នាក់កំពូលទាំង១០៖

១. លោក Bill Gates៖  ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Microsoft (៨៧,៤ពាន់លានដុល្លារ)

លោក Bill Gates នៅតែជាបុគ្គល មានជាងគេក្នុងលោក

ហាក់មិនជាមានការ ប្រែប្រួលប៉ុន្មានឡើយ ដោយលទ្ធផលបង្ហាញថា ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Microsoft លោក Bill Gates នៅតែស្ថិតនៅលំដាប់ថ្នាក់ទីមួយ ជាបុគ្គលមានជាងគេ មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ៨៧,៤ពាន់លានដុល្លារ។

២. លោក Amanci Ortega ៖ អ្នកជំនួញសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញ (៦៦,៨ពាន់លានដុល្លារ)

លោក Bill Gates នៅតែជាបុគ្គល មានជាងគេក្នុងលោក

៣. លោក Warren Buffett ៖ អ្នកបណ្ដាក់ទុនដ៏ជោគជ័យមួយរូប (៦០,៧ពាន់លានដុល្លារ)

លោក Bill Gates នៅតែជាបុគ្គល មានជាងគេក្នុងលោក

៤. លោក Jeff Bezos ៖ ជាស្ថាបនិកនិងនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Amazon (៥៦,៦ពាន់លានដុល្លារ)

លោក Bill Gates នៅតែជាបុគ្គល មានជាងគេក្នុងលោក

៥. លោក David Koch ៖ ជាអ្នកជំនួញសញ្ជាតិអាមេរិក (៤៧,៤ពាន់លានដុល្លារ)

លោក Bill Gates នៅតែជាបុគ្គល មានជាងគេក្នុងលោក

៦. លោក Charles Koch ៖ ជានាយកប្រតិបត្តិនៃសហគ្រាស Koch (៤៦,៨ពាន់លានដុល្លារ)

លោក Bill Gates នៅតែជាបុគ្គល មានជាងគេក្នុងលោក

៧. លោក Larry Ellison ៖ ជានាយកប្រតិបត្តិ និងប្រធានផ្នែក បច្ចេកវិទ្យាក្រុមហ៊ុន Oracle (៤៥,៣ពាន់លានដុល្លារ)

លោក Bill Gates នៅតែជាបុគ្គល មានជាងគេក្នុងលោក

៨. លោក Mark Zuckerberg ៖ ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Facebook (៤២,៨ពាន់លានដុល្លារ) 

លោក Bill Gates នៅតែជាបុគ្គល មានជាងគេក្នុងលោក

៩. លោក Michael Bloomberg ៖ ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Bloomberg (៤២,‌១ពាន់លានដុល្លារ)

លោក Bill Gates នៅតែជាបុគ្គល មានជាងគេក្នុងលោក

១០. លោក Ingvar Kamprad ៖ ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន IKEA (៣៩,៣ពាន់លានដុល្លារ)

លោក Bill Gates នៅតែជាបុគ្គល មានជាងគេក្នុងលោក

ប្រភព៖ សប្បាយ