វិបត្តិ​ដួងចិត្ត ៖​​តើ​ស្នេ​ហ៏​ស្មោះ​លុះ​តា​ប្រគល់​ខ្លួន​ឫ ?

​សំណួរ : នាង​ខ្ញុំ​ជា​និស្សិត​ម្នាក់​កំពុងស្ថិត​ក្នុង​វ័យ​សិក្សា ការរស់នៅ​ក្នុងសង្គម​មិត្ត​ភ័ក្តិ​ដែលជា​វ័យ​សិក្សា​ដូចគ្នា ធ្វើ​ឲ្យ​នាង​ខ្ញុំ​មាន​អារ​ម្ម​ណ៏​សប្បាយរីករាយ ព្រោះ​ពួកយើង​មាន​ឪ​កាស​ច្រើន​ក្នុងការ​ជួបជុំគ្នា​ជជែក​គ្នា​លេង​ពីនេះ​ពីនេះ ជាពិសេស​ការចែករំលែក​នូវ​គំនិត​ផ្សេងៗ​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​ទៅន