កុមារ​អាយុ ៧ ខែ នៅ​ខេត្តកំពង់ស្ពឺ កើត​ជំងឺ​ក​ញ្ជ្រិ​ល ខណៈដែល WHO ទទួលស្គាល់ថា កម្ពុជា​លុបបំបាត់​ជំងឺ​ក​ញ្ជ្រិ​ល តាំងពី​ខែមីនា ឆ្នាំ​២០១៥

ភ្នំពេញ: ​ក្រសួងសុខាភិបាល បានប្រកាស​ពី​ការរកឃើញ​ជំងឺ​ក​ញ្ជ្រិ​ល​មួយ​ករណី លើ​កុមារ អាយុ ៧​ខែ មកពី​ខេត្តកំពង់ស្ពឺ​។ ករណី​រកឃើញ​ថ្មី​នេះ បានកើត​ឡើង ក្រោយពី​ក្រសួងសុខាភិបាល​បាន​លប់បំបាត់​ជំងឺ​នេះ និង​បានទទួល​ស្គាល់​ដោយ​អង្គការ​សុខភាព​ពិភពលោក នៅ​ខែមីនា ឆ្នាំ​២០១៥​៕

កុមារ​អាយុ ៧ ខែ នៅ​ខេត្តកំពង់ស្ពឺ កើត​ជំងឺ​ក​ញ្ជ្រិ​ល ខណៈដែល WHO ទទួលស្គាល់ថា កម្ពុជា​លុបបំបាត់​ជំងឺ​ក​ញ្ជ្រិ​ល តាំងពី​ខែមីនា ឆ្នាំ​២០១៥
កុមារ​អាយុ ៧ ខែ នៅ​ខេត្តកំពង់ស្ពឺ កើត​ជំងឺ​ក​ញ្ជ្រិ​ល ខណៈដែល WHO ទទួលស្គាល់ថា កម្ពុជា​លុបបំបាត់​ជំងឺ​ក​ញ្ជ្រិ​ល តាំងពី​ខែមីនា ឆ្នាំ​២០១៥