អ្នកមានបញ្ហា បេះដូងអាចរួមរ័ក បានអត់ ?

សុខភាព៖ យោងតាមគេហទំព័រ womenshealthmag បានចុះផ្សាយថា អ្នកដែលឧស្សាហ៏ បានរួមភេទច្រើន មិនមានបញ្ហាសរសៃ ឈាមបេះដូងឡើយ ។

អ្នកស្រាវជ្រាវ បានធ្វើការស្រាវជ្រាវ ទៅលើមនុស្សជាង ៥៣៦នាក់ ចន្លោះអាយុពី ៣០ឆ្នាំ និង ៧០ឆ្នាំ ដោយរកឃើញថា ៨៦ភាគរយជាបុរសដែលមាន បញ្ហាគាំងបេះដូង ។

ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវ បានបញ្ជាក់ថា សម្រាប់អ្នកដែលមាន បញ្ហាបេះដូងអាចរួមរ័ក បានជាប្រក្រតី តែអ្វីដែលសំខាន់សូម កុំព្រួយបារម្ភ អំពីបញ្ហាបេះដូង៕

អ្នកមានបញ្ហា បេះដូងអាចរួមរ័ក បានអត់ ?