គ.ស.ច.គ ចេញលិខិតជំរុញ ដល់នគរបាលចរាចរណ៍ ដោះស្រាយបញ្ហា ប្រឈមពាក់ព័ន្ធ នឹងចរាចរណ៍ផ្លូវគោក

ភ្នំពេញ៖ ខណៈការយល់ដឹងច្បាប់ របស់ប្រជាពលរដ្ឋ មួយចំនួននៅមានកម្រិត គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ ក្នុងកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរ នៅតែបន្តកើតមានឡើង និងវិធានការឆ្លើយតប ក្នុងការទប់ស្កាត់ បទល្មើសចរាចរណ៍ ដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ជាថ្មីម្តងទៀត គណៈកម្មាធិការជាតិ សុវត្ថិភាព ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក(គ.ស.ច.គ) បានចេញលិខិតជំរុញ ទៅដល់មន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍ នៅទូទាំងរាជធានី-ខេត្ត បន្តដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះ ឲ្យបានខ្លាំងក្លាបន្ថែមទៀត៕

គ.ស.ច.គ ចេញលិខិតជំរុញ ដល់នគរបាលចរាចរណ៍ ដោះស្រាយបញ្ហា ប្រឈមពាក់ព័ន្ធ នឹងចរាចរណ៍ផ្លូវគោក

គ.ស.ច.គ ចេញលិខិតជំរុញ ដល់នគរបាលចរាចរណ៍ ដោះស្រាយបញ្ហា ប្រឈមពាក់ព័ន្ធ នឹងចរាចរណ៍ផ្លូវគោក