ព្រាប កុល ៖ អតីត​ក្មេង​លក់​ផ្កាកំប្លោក​នៅតាម​ផ្សារ​

dnt-news ៖ ជីវិត​មនុស្ស​ម្នាក់ៗ​កើតមក​មិន​ដូចគ្នា​ទេ ខ្លះ កើត​ចំ​ត្រកូល​មានទ្រព្យ ខ្លះទៀត​កើត​ចំ​ត្រកូល​ក្រក្រី តែ​អ្វីដែល​សំខាន់​នោះ មិនត្រូវ​ទុកឱ្យ​ព្រហ្ម​លិខិត ជា​អ្នកកំណត់​ទេ គឺ​ត្រូវ​កំណត់ដោយ​ខ្លួនឯង ។ តួ យ៉ាង​ដូចជា​លោក ព្រាប កុល កាលពី​តូច​ជា​កូន អ្នកស្រែ​ដើរ​បេះ​ត្រកួន​ព្រលឹត និង​ផ្កាកំប្លោ