ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រាប់ពីការបង្ការជំងឺឆ្លង បណ្តាលមកពី វីរុសហ្ស៊ីកា