ព័ត៌មាន​ជាតិ &raquo ព្រឹត្តិការណ៍សង្គម

ក្រសួង​សុខា​ភិបាល​បង្ហាញ​ពី​រោគ​សញ្ញា​ជំងឺ​ហ្ស៊ីកា និង​ប្រកាស​ឱ្យ​ប្រុង​ប្រយ័ត្ន