សម្រាប់ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ សម្តេចតេជោ កំពុងវាយកូនគោល

ភ្នំពេញ ៖ សម្តេចតេជោហ៊ុន សែន បានសរសេរនៅហ្វេសប៊ុករបស់សម្តេចថា “ពេលនេះខ្ញុំកំពុងស្ថិត ក្នុងទីលានវាយកូនគោល ជាមួយនិង ក្រុមវាយកូនគោលផ្សេងទៀត ទាំងជាតិ និងអន្តរជាតិ ។ អាស្រ័យដោយប្រទេសយើងមានសន្តិភាព មានអ្នកវិនិយោគទុន មានទេសចរ មានអ្នកការទូត មានអង្គការ អន្តរជាតិ ដូចនេះចំនួនអ្នកលេងជាជនជាតិបរទេសច្រើនជាងជនជាតិខ្មែរប្រមាណ ២ ភាគ ៣។

សំរាប់ខ្ញុំអាយុកាន់តែច្រើន មិនអាចលេងបាល់ទាត់ ឬបាល់ទះបាន គឺមានតែកីឡាវាយកូនគោលនេះហើយ ដែលសមស្របបំផុតសំរាប់ការហាត់ប្រាណរបស់ខ្ញុំ។

ជូនពរជនរួមជាតិជួបតែសេចក្តីសុខ៕

សម្រាប់ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ សម្តេចតេជោ កំពុងវាយកូនគោល

សម្រាប់ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ សម្តេចតេជោ កំពុងវាយកូនគោល

សម្រាប់ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ សម្តេចតេជោ កំពុងវាយកូនគោល

សម្រាប់ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ សម្តេចតេជោ កំពុងវាយកូនគោល

សម្រាប់ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ សម្តេចតេជោ កំពុងវាយកូនគោល

សម្រាប់ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ សម្តេចតេជោ កំពុងវាយកូនគោល

សម្រាប់ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ សម្តេចតេជោ កំពុងវាយកូនគោល

សម្រាប់ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ សម្តេចតេជោ កំពុងវាយកូនគោល

សម្រាប់ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ សម្តេចតេជោ កំពុងវាយកូនគោល

សម្រាប់ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ សម្តេចតេជោ កំពុងវាយកូនគោល

សម្រាប់ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ សម្តេចតេជោ កំពុងវាយកូនគោល

សម្រាប់ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ សម្តេចតេជោ កំពុងវាយកូនគោល