លោក ញឹក ប៊ុនឆៃ បកស្រាយ​បន្ទាប់ពី​ សម្តេច​ក្រុមព្រះ​មាន​ព្រះបន្ទូរ​ ចោទ​ប្រកាន់​

លោក ញឹក ប៊ុនឆៃ បកស្រាយ​បន្ទាប់ពី​ សម្តេច​ក្រុមព្រះ​មាន​ព្រះបន្ទូរ​ ចោទ​ប្រកាន់​