ល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យនេះ តេជោសែន បានបំពេញបំណង ដែលធ្លាប់ចង់ចូលរួម ហាត់ប្រាណ នៅមុខវាំង

ភ្នំពេញ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃកម្ពុជា នៅល្ងាច ថ្ងៃអាទិត្យ ទី៣១ ខែមករានេះ បានសម្រេចបំណងរបស់ សម្តេចដែលធ្លាប់ចង់ចូលរួម ហាត់ប្រាណជាមួយ ប្រជាពលរដ្ឋនៅមុខព្រះបរមរាជវាំង។

ក្នុងបណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម ហ្វេកប៊ុក សម្តេចបានសរេសរថា "នៅល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យនេះ ខ្ញុំបានចុះពិនិត្យសួនច្បារសាធារណៈ និងឃើញសកម្មភាព ហាត់កីឡារបស់ប្រជាពលរដ្ឋ និងយុវជនយ៉ាងសប្បាយរីករាយ នៅម៉ោងនេះ (១៨៖២៥នាទី) ខ្ញុំកំពុងចូលរួមហាត់កីឡាជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ នៅមុខព្រះបរមរាជវាំង មាត់ទន្លេ"។

សម្តេចបានសរេសរទៀតថា "ខ្ញុំបានបំពេញបំណងរបស់ខ្លួនខ្ញុំ ដែលចង់ចូលរួមហាត់ប្រាណ ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋយូរមកហើយ និងបានបំពេញសំណូមពរពលរដ្ឋ ដែលបានសុំខ្ញុំអោយចូលរួម ហាត់កីឡាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ។ ពិតជាសប្បាយ ដោយប្រទេសមានសន្តិភាព សូមចូលរួមជាមួយខ្ញុំការពារសន្តិភាព ទើបមានឱកាសហាត់ប្រាណតទៅទៀត"៕

ល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យនេះ តេជោសែន បានបំពេញបំណង ដែលធ្លាប់ចង់ចូលរួម ហាត់ប្រាណ នៅមុខវាំង

ល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យនេះ តេជោសែន បានបំពេញបំណង ដែលធ្លាប់ចង់ចូលរួម ហាត់ប្រាណ នៅមុខវាំង

ល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យនេះ តេជោសែន បានបំពេញបំណង ដែលធ្លាប់ចង់ចូលរួម ហាត់ប្រាណ នៅមុខវាំង

ល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យនេះ តេជោសែន បានបំពេញបំណង ដែលធ្លាប់ចង់ចូលរួម ហាត់ប្រាណ នៅមុខវាំង

ល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យនេះ តេជោសែន បានបំពេញបំណង ដែលធ្លាប់ចង់ចូលរួម ហាត់ប្រាណ នៅមុខវាំង

ល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យនេះ តេជោសែន បានបំពេញបំណង ដែលធ្លាប់ចង់ចូលរួម ហាត់ប្រាណ នៅមុខវាំង

ល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យនេះ តេជោសែន បានបំពេញបំណង ដែលធ្លាប់ចង់ចូលរួម ហាត់ប្រាណ នៅមុខវាំង

ល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យនេះ តេជោសែន បានបំពេញបំណង ដែលធ្លាប់ចង់ចូលរួម ហាត់ប្រាណ នៅមុខវាំង

ល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យនេះ តេជោសែន បានបំពេញបំណង ដែលធ្លាប់ចង់ចូលរួម ហាត់ប្រាណ នៅមុខវាំង