ក្រសួងព័ត៌មាន ពង្រឹងក្រុមការងារ បច្ចេកទេសដើម្បីតាក់តែង សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ សិទ្ធទទួលបានព័ត៌មាន

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងព័ត៌មានកម្ពុជា នៅព្រឹកថ្ងៃទី១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦នេះ បានសហការជាមួយ ភាគីពាក់ព័ន្ធបើកវគ្គ បណ្ដុះបណ្ដាលដល់ ក្រុមការងារបច្ចេកទេស រៀបចំតាក់តែងសេចក្ដី ព្រាងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធ ទទួលបានព័ត៌មាន ក្រោមប្រធានបទស្ដីការ ចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងដំណើរការរៀបចំ តាក់តែងសេចក្ដីព្រាង ច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធទទួល បានព័ត៌មាន នាសណ្ឋាគារសុខា ភ្នំពេញ ក្រោមអធិបតីភាព លោក ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន៕

ក្រសួងព័ត៌មាន ពង្រឹងក្រុមការងារ បច្ចេកទេសដើម្បីតាក់តែង សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ សិទ្ធទទួលបានព័ត៌មាន

ក្រសួងព័ត៌មាន ពង្រឹងក្រុមការងារ បច្ចេកទេសដើម្បីតាក់តែង សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ សិទ្ធទទួលបានព័ត៌មាន

ក្រសួងព័ត៌មាន ពង្រឹងក្រុមការងារ បច្ចេកទេសដើម្បីតាក់តែង សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ សិទ្ធទទួលបានព័ត៌មាន