ទឹកប្រាក់ផ្ទេរ កីឡាករក្នុងក្របខណ្ឌ Premier League អង់គ្លេសនឹងកើន ដល់១ពាន់លានផោន

អង់គ្លេស៖ ការផ្ទេរកីឡាករក្នុងក្របខណ្ឌ Premier League អង់គ្លេស  នឹងចំណាយដល់ទៅ ១ពាន់លានផោន សម្រាប់ការផ្ទេរតែមួយលើក  បើយោងតាម bbc ចុះផ្សាយនៅរាត្រីថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ ។

យុទ្ធនាការផ្ទេរកីឡាករ ក្នុងឆ្នាំ២០១៤ និង២០១៥ គឺចំណាយចំនួន ៩៦៥លានផោនដែលជាកំណត់ត្រាមួយដ៏អស្ចារ្យ  ប៉ុន្តែនៅរដូវកាលនេះវិញ ទំនងនឹងកើនឡើងជាងរដូវកាលចាស់ ដោយឈានដល់ ១ពាន់លានផោន មុនបញ្ចប់ការផ្ទេរកីឡាករ នៅថ្ងៃចន្ទនេះ៕

ទឹកប្រាក់ផ្ទេរ កីឡាករក្នុងក្របខណ្ឌ Premier League អង់គ្លេសនឹងកើន ដល់១ពាន់លានផោន