ប្រាក់​ចំណូល​របស់​បណ្ដា​គណបក្ស​នយោបាយ​អូស្ដ្រាលី​ជា​សរុប​ធ្លាក់​ចុះ​ជិត​១០០លាន​ដុល្លារ​

ប្រាក់​ចំណូល​របស់​គណបក្ស​នយោបាយ​អូស្ដ្រាលី​ជា​ច្រើន​បាន​ធ្លាក់​ចុះ​យ៉ាង​ច្រើន​គួរ​ជា​ទី​កត់​សម្គាល់​នៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ​សារពើពន្ធ​២០១៤-២០១៥​ ដោយ​ជា​សរុប​គណបក្ស​ទាំង​អស់​មាន​ចំណូល​ធ្លាក់​ចុះ​ជិត​១០០លាន​ដុល្លារ​​អូស្ដ្រាលី​បើ​ប្រៀប​ធៀប​នឹង​ពេល​ដូច​គ្នា​១​ឆ្នាំ​មុន។