ស្លាកលេខម៉ូតូ ធ្វើនៅតាមខណ្ឌបញ្ចុះតម្លៃពី ៧ម៉ឺន៨ពាន់រៀលមកត្រឹម ៤ម៉ឺនរៀល ចាប់ពីថ្ងៃទី១កុម្ភៈ

ភ្នំពេញ៖ អាជ្ញាធរភ្នំពេញបានប្រកាសថា ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦នេះតទៅ ប្រជាពលរដ្ឋដែលមកធ្វើស្លាកលេខនៅច្រកចេញ-ចូលតែមួយ(តាមខណ្ឌ)យកត្រឹមតែ៤ម៉ឺនរៀលតែប៉ុណ្ណោះ។

គេហទំព័ររបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញ បានឲ្យដឹងថា “សូមជម្រាបដល់បងប្អូន ប្រជាពលរដ្ឋមេត្តាជ្រាបថា ចាប់ពី ថ្ងៃទី០១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦នេះ តទៅសេវាធើ្វស្លាកម៉ូតូ តាមច្រកចេញចូលតែមួយត្រូវបានបញ្ជចុះតម្លៃពី ៧៨០០០រៀលមកសល់ ត្រឹមតែ ៤០០០០រៀល”៕

ស្លាកលេខម៉ូតូ ធ្វើនៅតាមខណ្ឌបញ្ចុះតម្លៃពី ៧ម៉ឺន៨ពាន់រៀលមកត្រឹម ៤ម៉ឺនរៀល ចាប់ពីថ្ងៃទី១កុម្ភៈ

ស្លាកលេខម៉ូតូ ធ្វើនៅតាមខណ្ឌបញ្ចុះតម្លៃពី ៧ម៉ឺន៨ពាន់រៀលមកត្រឹម ៤ម៉ឺនរៀល ចាប់ពីថ្ងៃទី១កុម្ភៈ

ស្លាកលេខម៉ូតូ ធ្វើនៅតាមខណ្ឌបញ្ចុះតម្លៃពី ៧ម៉ឺន៨ពាន់រៀលមកត្រឹម ៤ម៉ឺនរៀល ចាប់ពីថ្ងៃទី១កុម្ភៈ