ពិតជាអស្ចារ្យបច្ចេកទេសកុំព្យូទ័រដែលប្រើក្នុងរឿង Star Wars

តាមរយៈវីដេអូបានពីក្រុមហ៊ុន Industrial Light & Magic គេនឹងអាចដឹងយ៉ាងច្បាស់អំពីដំណើរការបច្ចេកវិទ្យាកុំព្យូទ័រ CGI ដែលប្រើប្រាស់ធ្វើឲ្យតួអង្គក្នុងខ្សែភាពយន្ត Star Wars វគ្គថ្មីមានជីវិត។

បើតាមសម្ដីអ្នកដឹកនាំខាងផ្នែក visual effect នៃខ្សែភាពយន្តនេះបានឲ្យដឹងថាក្នុងចំណោមប្លង់ថត ២៥០០ប្លង់ គឺមានប្រមាណ ២១០០ប្លង់ដែលមានប្រើប្រាស់បច្ចេកទេស CGI។ នេះអាចជាមូលហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យខ្សែភាពយន្ត Star War វគ្គថ្មីនេះឈរឈ្មោះដណ្ដើមពានរង្វាន់ Best Visual Effects របស់កម្មវិធី Academy Awards បាន៕

ពិតជាអស្ចារ្យបច្ចេកទេសកុំព្យូទ័រដែលប្រើក្នុងរឿង Star Wars

ខាងក្រោមនេះជាវីដេអូមួយទៀតដែលបង្ហាញអំពីដំណើរការនៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសកុំព្យុទ័រ CGI៖

ប្រភពពីសប្បាយ