គណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា បង្កើតក្រុមការងារ ត្រួតពិនិត្យការគ្មាន ការអនុញ្ញត ក្នុងវិស័យមូលបត្រ

ភ្នំពេញ៖ ក្នុងបំណងការពារប្រយោជន៍ សាធារណជន និងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ ក្នុងវិស័យមូលបត្រ នៅកម្ពុជា គណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា បានបង្កើតក្រុមការងារ ត្រួតពិនិត្យប្រតិបត្តិការ គ្មានការអនុញ្ញាតក្នុងវិស័យមូលបត្រ ដែលដឹកនាំដោយ លោកស្រី ងួន សុខា រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាសមាជិកាគណៈកម្មការ មូលបត្រកម្ពុជា ជាប្រធានក្រុមការងារ និងលើក ងី ច័ន្ទ្រផល រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃ ជាអនុប្រធានក្រុមការងារ ព្រមទំាងសមាភាព ពីគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា និងក្រសួងមហាផ្ទៃជាច្រើនរូបផ្សេងទៀត៕

គណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា បង្កើតក្រុមការងារ ត្រួតពិនិត្យការគ្មាន ការអនុញ្ញត ក្នុងវិស័យមូលបត្រ

គណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា បង្កើតក្រុមការងារ ត្រួតពិនិត្យការគ្មាន ការអនុញ្ញត ក្នុងវិស័យមូលបត្រ

គណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា បង្កើតក្រុមការងារ ត្រួតពិនិត្យការគ្មាន ការអនុញ្ញត ក្នុងវិស័យមូលបត្រ

គណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា បង្កើតក្រុមការងារ ត្រួតពិនិត្យការគ្មាន ការអនុញ្ញត ក្នុងវិស័យមូលបត្រ

គណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា បង្កើតក្រុមការងារ ត្រួតពិនិត្យការគ្មាន ការអនុញ្ញត ក្នុងវិស័យមូលបត្រ