តេជោ សែន បង្ហាញរូបភាពមួយចំនួន ដែលជាសកម្មភាព កសាងប្រទេស ក្នុងដំណាក់កាល មានសន្តិភាពផង និងមានសង្គ្រាមផង

ភ្នំពេញ៖ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា នាព្រឹកថ្ងៃទី២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦នេះ បានបង្ហាញរូបភាពជាច្រើន សន្លឹកដែលជាសកម្មភាព កសាងប្រទេសរបស់សម្ដេច ក្នុងដំណាក់កាលមាន សន្តិភាពផង និងមានសង្គ្រាមផង ដែលដៃម្ខាងត្រូវការពារ ការវិលត្រឡប់របស់ ពួកប៉ុល ពត ផង និងដៃម្ខាងទៀត កសាងប្រទេសផង។

នៅក្នុងបណ្ដាញ ទំនាក់ទំនងសង្គម ហ្វេសប៊ុក របស់សម្ដេច បានសរសេរថា "កន្លងមកនេះ ខ្ញុំបានដើរពិនិត្យនូវ ទីតាំងដែលបាន នឹងកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ឃើញការលូតលាស់ ខ្ញុំក៏នៅចងចាំគ្រា ដែលលំបាកដែល យើងមិនគួរភ្លេច តើយើងចេញពី ទីណាទើបមានថ្ងៃនេះ? ខ្ញុំសល់រូបថតមួយចំនួន ដែលក្មួយៗ ចៅៗ មួយចំនួនមិនដែល បានឃើញនូវសកម្មភាព កសាងប្រទេស ក្នុងដំណាក់កាល មានសន្តិភាពផង មានសង្គ្រាមផង ដែលដៃម្ខាងត្រូវ ការរពារការវិលត្រឡប់ របស់ពួក ប៉ុល ពតផង និងដៃម្ខាងទៀត កសាងប្រទេសផង"។

សម្ដេច បានសរសេរបន្ថែមទៀតថា "រូបថតទាំងនេះ អាចជាជំនួយស្មារតី សម្រាប់ការចងចាំ ការយល់ដឹងពីអតីតកាល ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំង បច្ចុប្បន្នកាល ការភ្លេច ឬធ្វើភ្លេចអតីតកាល មិនមែនជាវិធីនៃ ជនដែលមានជោគជ័យ នោះឡើយ ព្រោះសូម្បីតែសច្ចធម៌ ប្រវត្តិសាស្រ្តក៏មិន ទទួលស្គាល់ផងនោះ"៕

តេជោ សែន បង្ហាញរូបភាពមួយចំនួន ដែលជាសកម្មភាព កសាងប្រទេស ក្នុងដំណាក់កាល មានសន្តិភាពផង និងមានសង្គ្រាមផង

តេជោ សែន បង្ហាញរូបភាពមួយចំនួន ដែលជាសកម្មភាព កសាងប្រទេស ក្នុងដំណាក់កាល មានសន្តិភាពផង និងមានសង្គ្រាមផង

តេជោ សែន បង្ហាញរូបភាពមួយចំនួន ដែលជាសកម្មភាព កសាងប្រទេស ក្នុងដំណាក់កាល មានសន្តិភាពផង និងមានសង្គ្រាមផង

តេជោ សែន បង្ហាញរូបភាពមួយចំនួន ដែលជាសកម្មភាព កសាងប្រទេស ក្នុងដំណាក់កាល មានសន្តិភាពផង និងមានសង្គ្រាមផង

តេជោ សែន បង្ហាញរូបភាពមួយចំនួន ដែលជាសកម្មភាព កសាងប្រទេស ក្នុងដំណាក់កាល មានសន្តិភាពផង និងមានសង្គ្រាមផង

តេជោ សែន បង្ហាញរូបភាពមួយចំនួន ដែលជាសកម្មភាព កសាងប្រទេស ក្នុងដំណាក់កាល មានសន្តិភាពផង និងមានសង្គ្រាមផង

តេជោ សែន បង្ហាញរូបភាពមួយចំនួន ដែលជាសកម្មភាព កសាងប្រទេស ក្នុងដំណាក់កាល មានសន្តិភាពផង និងមានសង្គ្រាមផង

តេជោ សែន បង្ហាញរូបភាពមួយចំនួន ដែលជាសកម្មភាព កសាងប្រទេស ក្នុងដំណាក់កាល មានសន្តិភាពផង និងមានសង្គ្រាមផង

តេជោ សែន បង្ហាញរូបភាពមួយចំនួន ដែលជាសកម្មភាព កសាងប្រទេស ក្នុងដំណាក់កាល មានសន្តិភាពផង និងមានសង្គ្រាមផង

តេជោ សែន បង្ហាញរូបភាពមួយចំនួន ដែលជាសកម្មភាព កសាងប្រទេស ក្នុងដំណាក់កាល មានសន្តិភាពផង និងមានសង្គ្រាមផង

តេជោ សែន បង្ហាញរូបភាពមួយចំនួន ដែលជាសកម្មភាព កសាងប្រទេស ក្នុងដំណាក់កាល មានសន្តិភាពផង និងមានសង្គ្រាមផង

តេជោ សែន បង្ហាញរូបភាពមួយចំនួន ដែលជាសកម្មភាព កសាងប្រទេស ក្នុងដំណាក់កាល មានសន្តិភាពផង និងមានសង្គ្រាមផង

តេជោ សែន បង្ហាញរូបភាពមួយចំនួន ដែលជាសកម្មភាព កសាងប្រទេស ក្នុងដំណាក់កាល មានសន្តិភាពផង និងមានសង្គ្រាមផង

តេជោ សែន បង្ហាញរូបភាពមួយចំនួន ដែលជាសកម្មភាព កសាងប្រទេស ក្នុងដំណាក់កាល មានសន្តិភាពផង និងមានសង្គ្រាមផង

តេជោ សែន បង្ហាញរូបភាពមួយចំនួន ដែលជាសកម្មភាព កសាងប្រទេស ក្នុងដំណាក់កាល មានសន្តិភាពផង និងមានសង្គ្រាមផង