គូថតឹងណែនល្អ អនុវត្តន៍ការហាត់ប្រាណ ១៥នាទីក្នុងមួយថ្ងៃ

សុខភាព៖ យោងតាមគេហទំព័រសុខភាព healthyfoodteam បានបង្ហាញវិធីហាត់ប្រាណ ជួយឲ្យគូថតឹងណែន ដែលតម្រូវការចាំបាច់ របស់សុភាពស្ត្រី ដើម្បីស្លៀកសម្លៀកបំពាក់សម ជាទីចាប់អារម្មណ៍របស់បុរស ។

គូថតឹងណែន ហើយជើងស្រលូនស្អាត គឺជាក្តីស្រមៃដែលស្ត្រី គ្រប់រូបប្រាថ្នាចង់បាន។ ប៉ុន្តែដើម្បីកុំឲ្យចំណាយប្រាក់ ច្រើនទៅលើការវះកាត់ ឬទិញផលិតផលផ្សេងៗ អ្នកអាចជ្រើសយក វិធីលំហាត់ប្រាណវិញ។

សុភាពនារីអាចអនុវត្តន៍ តាមវិធីដូចខាងក្រោមនេះ ដោយប្រើរយៈពេល ១៥នាទីក្នុងមួយថ្ងៃ ដោយអនុវត្តន៍រយៈពេល១ខែ ។

ទស្សនាវិដេអូ ដូចខាងក្រោមនេះ៖

គូថតឹងណែនល្អ អនុវត្តន៍ការហាត់ប្រាណ ១៥នាទីក្នុងមួយថ្ងៃ