អគ្គិសនី​កម្ពុជា​​គ្រោង​បញ្ចុះ​ថ្លៃ​អគ្គិសនី​ ៨០០ រៀល ក្នុង​ ១ គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង​នៅ កោះដាច់ និង កោះ​ឧកញ៉ាតី


អគ្គិសនី​កម្ពុជា​​គ្រោង​បញ្ចុះ​ថ្លៃ​អគ្គិសនី​ ៨០០ រៀល ក្នុង​ ១ គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង​នៅ កោះដាច់ និង កោះ​ឧកញ៉ាតី

មន្រ្តី​អាជ្ញាធរ​អគ្គិសនី​បាន​ចុះ​ត្រួត​ពិនិត្យ​ការ​ផ្ដល់​សេវា​ផ្គត់ផ្គង់​អគ្គិសនី​ ការ​អនុវត្ត​ថ្លៃ​អគ្គិសនី​ និង ការ​ពង្រីក​បណ្ដាញ​អគ្គិសនី​ របស់​អ្នក​ផ្គត់ផ្គង់​អគ្គិសនី នៅ​សង្កាត់​កោះ​ដាច់ រាជធានី​ភ្នំពេញ និង ឃុំ​កោះ​ឧកញ៉ាតី ស្រុក​ខ្សាច់​កណ្ដាល ខេត្ត​កណ្ដាល ដើម្បី​ឆ្លើយ​តប​​តាម​ការ​សន្យា​នៃ​ការ​បញ្ចុះ​ថ្លៃ​អគ្គិសនី​ឲ្យ​នៅ​ត្រឹម​ ៨០០ រៀល ក្នុង​១គីឡូវ៉ាត់​ម៉ោង នៅ​តំបន់​ពីរ​ខាង​លើ។ នេះ​បើ​យោង​តាម​ Page របស់​អាជ្ញាធរ​អគ្គិសនី​កម្ពុជា​ប្រាប់​ឲ្យ​ដឹង​នៅ​ប៉ុន្មាន​នាទី​មុន​នេះ៕

 
អគ្គិសនី​កម្ពុជា​​គ្រោង​បញ្ចុះ​ថ្លៃ​អគ្គិសនី​ ៨០០ រៀល ក្នុង​ ១ គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង​នៅ កោះដាច់ និង កោះ​ឧកញ៉ាតី

 

អគ្គិសនី​កម្ពុជា​​គ្រោង​បញ្ចុះ​ថ្លៃ​អគ្គិសនី​ ៨០០ រៀល ក្នុង​ ១ គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង​នៅ កោះដាច់ និង កោះ​ឧកញ៉ាតី