ការបំភ្លឺរបស់លោក វេជ្ជបណ្ឌិត ម៉ា សុខន​

: ការបំភ្លឺរបស់លោក វេជ្ជបណ្ឌិត ម៉ា សុខន​ អនុ​ប្រធាន​ការិយាល័យ​បច្ចេកទេស ទទួល​បន្ទុក​កម្មវិធី​របេង និង​គ្រុនចាញ់ មន្ទីរ​សុខា​ភិ​បាល​ខេត្ត​ត្បូងឃុំ​ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការ​កិប​កេង​ថវិកា​សម្រាប់​ផលប៉ះពាល់​សុខភាព​កាលពី​ឆ្នាំ ២០១១​៕

ការបំភ្លឺរបស់លោក វេជ្ជបណ្ឌិត ម៉ា សុខន​