ការបំភ្លឺរបស់លោក អ៊ុច អ៊ុំភីនីស្បារ៉ា

: ការបំភ្លឺរបស់លោក អ៊ុច អ៊ុំភីនីស្បារ៉ា ប្រធាន​មន្ទីរ​ទេសចរណ៍​ខេត្តបាត់ដំបង ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​ភាព​មិនប្រក្រតី​ក្នុង​ការ​អនុវត្ត​តួនាទី​ភារកិច្ច៕

ការបំភ្លឺរបស់លោក អ៊ុច អ៊ុំភីនីស្បារ៉ា
ការបំភ្លឺរបស់លោក អ៊ុច អ៊ុំភីនីស្បារ៉ា
ការបំភ្លឺរបស់លោក អ៊ុច អ៊ុំភីនីស្បារ៉ា