ការពិនិត្យ និងដោះស្រាយរបស់ ឯកឧត្តម នាយឧត្តមសេនីយ៍ ទៀ បាញ់

: ការពិនិត្យ និងដោះស្រាយរបស់ ឯកឧត្តម នាយឧត្តមសេនីយ៍ ទៀ បាញ់ ឧបនាយក​រដ្ឋ​មន្ដ្រី​ រដ្ឋ​មន្រ្តី​ក្រសួង​ការពារ​ជាតិ អំពី​ករណី​មិនប្រក្រតី​លើ​ការងារ​គ្រប់គ្រង​ដឹកនាំ​បញ្ជា​របស់ ឯកឧត្តម ឧត្តមសេនីយ៍ត្រី ឈៀ ស៊ីដារ៉ា មេបញ្ជាការ​តំបន់​ប្រតិបត្តិ​ការ​សឹង​រង​កណ្ដាល៕

ការពិនិត្យ និងដោះស្រាយរបស់ ឯកឧត្តម នាយឧត្តមសេនីយ៍ ទៀ បាញ់
ការពិនិត្យ និងដោះស្រាយរបស់ ឯកឧត្តម នាយឧត្តមសេនីយ៍ ទៀ បាញ់
ការពិនិត្យ និងដោះស្រាយរបស់ ឯកឧត្តម នាយឧត្តមសេនីយ៍ ទៀ បាញ់
ការពិនិត្យ និងដោះស្រាយរបស់ ឯកឧត្តម នាយឧត្តមសេនីយ៍ ទៀ បាញ់
ការពិនិត្យ និងដោះស្រាយរបស់ ឯកឧត្តម នាយឧត្តមសេនីយ៍ ទៀ បាញ់
ការពិនិត្យ និងដោះស្រាយរបស់ ឯកឧត្តម នាយឧត្តមសេនីយ៍ ទៀ បាញ់