ចិញ្ចៀនភ្ជាប់ពាក្យទាំង១០ ដែលថ្លៃបំផុត​​ លើពិភពលោក

បរទេស៖ យោងតាម គេហទំព័រ bornrich បានចុះផ្សាយពីចិញ្ចៀនទាំង ១០ ដែលមានតម្លៃថ្លៃបំផុត លើពិភពលោក ។

សូមទស្សនាដូចខាងក្រោមនេះ៖

១០.ចិញ្ចៀន របស់ម្ចាស់ក្សត្រី Diana តម្លៃ១៣៧.២០០ ដុល្លារអាម៉េរិក

ចិញ្ចៀននេះដំបូងឡើយត្រូវបានពាក់ដោយម្ចាស់ក្សត្រី Diana ប៉ុន្តែពេលនេះ បានធ្លាក់ដល់ដៃព្រះនាង Kate Middleton  ដោយបំពាក់ដោយត្បូងកណ្តៀង១៨ការ៉ាត់ និងត្បូងពេជ្រស ។

ចិញ្ចៀនភ្ជាប់ពាក្យទាំង១០ ដែលថ្លៃបំផុត​​ លើពិភពលោក

៩.ចិញ្ចៀនភ្ជាប់ពាក្យកីឡាការិនីវាយតេនីស Anna Kournikova តម្លៃ ២.៥ លានដុល្លារអាម៉េរិក Anna Kournikova ជាការិនីវាយតេនីស ដោយពាក្យចិញ្ចៀនភ្ជាប់ពាក្យ មានត្បូងមានពណ៌ស៊ីជម្ពូ១១ការ៉ាត់ ។

ចិញ្ចៀនភ្ជាប់ពាក្យទាំង១០ ដែលថ្លៃបំផុត​​ លើពិភពលោក

៨. ចិញ្ចៀនភ្ចាប់ពាក្យ Catherine Zeta Jones តម្លៃ ២.៥លានដុល្លារអាម៉េរិក Catherine Zeta Jones បានទទួលចិញ្ចៀនពីគូស្នេហ៍ ដោយមានត្បូងពេជ្រ ១០ការ៉ាត់ និងមានត្បូងពេជ្រតូចភ្ចាប់មកជាមួយ ១១គ្រាប់។

ចិញ្ចៀនភ្ជាប់ពាក្យទាំង១០ ដែលថ្លៃបំផុត​​ លើពិភពលោក

៧.ចិញ្ចៀនភ្ជាប់ពាក្យនាង Jacqueline តម្លៃ២.៦លានដុល្លារអាម៉េរិក Aristotle Onassis បានឲ្យចិញ្ចៀនទៅនាង Jacqueline ដែលជាចិញ្ចៀនភ្ជាប់ចិត្តយ៉ាងពិសេស ដោយមានត្បូងពេជ្រ ៤០ការ៉ាត់។

ចិញ្ចៀនភ្ជាប់ពាក្យទាំង១០ ដែលថ្លៃបំផុត​​ លើពិភពលោក

៦.ចិញ្ចៀនភ្ជាប់ពាក្យនាង Melania Knauss តម្លៃ៣លានដុល្លារ ស្រីស្រស់ Melania Knauss បានទទួលចិញ្ចៀនភ្ជាប់ពាក្យពី Melania Knauss ដោយមានត្បូងពេជ្រ ១៥ការ៉ាត់។

ចិញ្ចៀនភ្ជាប់ពាក្យទាំង១០ ដែលថ្លៃបំផុត​​ លើពិភពលោក

៥.ចិញ្ចៀនតារាចម្រៀង Jennifer Lopez តម្លៃ៤លានដុល្លារអាម៉េរិក តារាចម្រៀង Jennifer Lopez បានទទួលចិញ្ចៀនពីគូស្នេហ៍ ជាត្បូងពេជ្រពណ៌ខៀវ ៨.៥ ការ៉ាត់ ។

ចិញ្ចៀនភ្ជាប់ពាក្យទាំង១០ ដែលថ្លៃបំផុត​​ លើពិភពលោក

៤.ចិញ្ចៀនភ្ជាប់ពាក្យនាង Grace Kelly តម្លៃ ៤.០៦លានដុល្លារអាម៉េរិក

ចិញ្ចៀនភ្ជាប់ពាក្យទាំង១០ ដែលថ្លៃបំផុត​​ លើពិភពលោក

៣. ចិញ្ចៀនភ្ជាប់ពាក្យនាង Paris Hilton តម្លៃ៤.៧លានដុល្លារអាម៉េរិក តារាចម្រៀង Paris Hilton បានទទួលចិញ្ចៀនភ្ចាប់ពាក្យពី Paris Latsis ទំហំ ២៤ការ៉ាត់ពេជ្រ ។

ចិញ្ចៀនភ្ជាប់ពាក្យទាំង១០ ដែលថ្លៃបំផុត​​ លើពិភពលោក

២.ចិញ្ចៀនភ្ជាប់ពាក្យ តារាចម្រៀង Beyoncé តម្លៃ ៥លានដុល្លារអាម៉េរិក តារាចម្រៀង Beyoncé បានទទួលចិញ្ចៀនភ្ជាប់ពាក្យពី Jay Z ទំហំ ១៨ការ៉ាត់ពេជ្រ ។

ចិញ្ចៀនភ្ជាប់ពាក្យទាំង១០ ដែលថ្លៃបំផុត​​ លើពិភពលោក

១. ចិញ្ចៀនភ្ជាប់ពាក្យ Elizabeth Taylor តម្លៃ ៨.៨លានដុល្លារអាម៉េរិក Elizabeth Taylor ជាម្ចាស់ចិញ្ចៀនភ្ជាប់ពាក្យដែលមានតម្លៃថ្លៃបំផុត ដោយចិញ្ចៀននេះ មានទំហំ ៣៣.១៩ការ៉ាត់ពេជ្រ ផ្តល់ឲ្យដោយ Richard Burton ៕

ចិញ្ចៀនភ្ជាប់ពាក្យទាំង១០ ដែលថ្លៃបំផុត​​ លើពិភពលោក