កំពូល​តារា​​ស្រី​ទាំង​ ១០ ដែល​មាន​ផ្ទៃមុខ​ស្អាត​

Doliprane TVC

​តារា​ដែល​ចាត់ទុកថា​ជាតា​រា​ដែលមាន​មុខ​គុជ​ហើយ​ពេញនិយម​ខាង​ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម​។​តារា​ដែលមាន​មុខមាត់​ស្អាត​ទាំងអស់នេះ​គឺ​ជ្រើស​រើសមុខ​បែប​ថៃ​៕​សូរ្យកាន្ត 

១)អ៊ែ​ប ថាក់​សន

កំពូល​តារា​​ស្រី​ទាំង​ ១០ ដែល​មាន​ផ្ទៃមុខ​ស្អាត​


២)ឆឺ​រី ខេ​ម​អាប់​សន​

កំពូល​តារា​​ស្រី​ទាំង​ ១០ ដែល​មាន​ផ្ទៃមុខ​ស្អាត​


៣)ជុ​យ វ​រ៉ា​ត់ថៈ​យ៉ា​

កំពូល​តារា​​ស្រី​ទាំង​ ១០ ដែល​មាន​ផ្ទៃមុខ​ស្អាត​


៤)នុ​ន វរៈ​នុ​ជ​

កំពូល​តារា​​ស្រី​ទាំង​ ១០ ដែល​មាន​ផ្ទៃមុខ​ស្អាត​


៥)ពុក​លុក ហ្វ៊ុន​ធី​ហ្វ​

កំពូល​តារា​​ស្រី​ទាំង​ ១០ ដែល​មាន​ផ្ទៃមុខ​ស្អាត​

៦)មី​វ និ​ដ្ឋា​

កំពូល​តារា​​ស្រី​ទាំង​ ១០ ដែល​មាន​ផ្ទៃមុខ​ស្អាត​

៧)ណាំ​ហ្វ៊ុន ផា​ច់​រិន្ទ

កំពូល​តារា​​ស្រី​ទាំង​ ១០ ដែល​មាន​ផ្ទៃមុខ​ស្អាត​

៨)ចាក់​ច័ន្ទ អៈ​ខាំ​ស៊ិ

កំពូល​តារា​​ស្រី​ទាំង​ ១០ ដែល​មាន​ផ្ទៃមុខ​ស្អាត​

៩)​តែ​វ ណៈ​ធូ​ផន​

កំពូល​តារា​​ស្រី​ទាំង​ ១០ ដែល​មាន​ផ្ទៃមុខ​ស្អាត​

១០)ណាវ ធិ​សា​ណាដ​

កំពូល​តារា​​ស្រី​ទាំង​ ១០ ដែល​មាន​ផ្ទៃមុខ​ស្អាត​