៤សន្លឹក​កាល​ ឃុន វុត្ថា នៅ​ក្មេង​ខុស​គ្នា​ឥឡូវ​ម៉េច​ខ្លះ


៤សន្លឹក​កាល​ ឃុន វុត្ថា នៅ​ក្មេង​ខុស​គ្នា​ឥឡូវ​ម៉េច​ខ្លះ

៤​ សន្លឹក​ខាង​ក្រោម​គឺ​រូប​របស់​អតីត ​The Voice Cambodia រដូវ​កាល​ទី​១ ឃុន​​ វុត្ថា​ ថត​​ម្នាក់​ឯង​និង​ជា​មួយ​ឪពុក​ម្ដាយ​កាល​​នៅ​តូច។ ចង់​ដឹង​ថា​រូប​ទាំង​នោះ​ខុស​ប្លែក​គ្នា​ពេល​នេះ​ យ៉ាង​ណា​ តោះ…​មើល​រូបភាព​ខាង​ក្រោម៖

 

៤សន្លឹក​កាល​ ឃុន វុត្ថា នៅ​ក្មេង​ខុស​គ្នា​ឥឡូវ​ម៉េច​ខ្លះ

 

៤សន្លឹក​កាល​ ឃុន វុត្ថា នៅ​ក្មេង​ខុស​គ្នា​ឥឡូវ​ម៉េច​ខ្លះ

 

៤សន្លឹក​កាល​ ឃុន វុត្ថា នៅ​ក្មេង​ខុស​គ្នា​ឥឡូវ​ម៉េច​ខ្លះ

 

៤សន្លឹក​កាល​ ឃុន វុត្ថា នៅ​ក្មេង​ខុស​គ្នា​ឥឡូវ​ម៉េច​ខ្លះ

 

៩ សន្លឹក​កាល​នៅ​​ក្មេង​​ម្ចាស់​បទ​”ស៊ូ​ឃ្លាត”​ មើល​សឹង​មិន​ស្គាល់

រូបភាព​តារា​មួយ​ចំនួន​កាល​ពី​នៅ​កុមារ មើល​ហើយ​សឹង​មិន​ស្គាល់

 

អត្ថបទ៖ ថា ម៉ាលីដា
រូបភាព៖ ផ្ដល់​ឲ្យ​​ដោយ ឃុន វុត្ថា