តេជោ សែន៖ ពាក្យចាស់ពោលថា ស្រឡាញ់កូនមួយតៅ ស្រឡាញ់ចៅមួយថាំង ពិតជាត្រឹមត្រូវណាស់

ភ្នំពេញ៖ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា នាព្រឹកថ្ងៃទី០៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦នេះ បានបង្ហាញពីការជោគជ័យ របស់សម្ដេច លើការអប់រំកូន ហើយ កំពុងប្រើប្រាស់ដើម្បី អប់រំចៅជាបន្តទៀត។

នៅក្នុងបណ្ដាញ ទំនាក់ទំនងសង្គមហ្វេសប៊ុក របស់សម្ដេច បានសរសេរផ្សារភ្ជាប់ ជាមួយនិងពំនោលមួយឃ្លាថា "ពាក្យចាស់ពោលថា ស្រឡាញ់កូនមួយតៅ ស្រឡាញ់ចៅមួយថាំង ពិតជាត្រឹមត្រូវណាស់"។

សម្ដេច សរសេរបន្តថា "បទពិសោធន៍នៃ ជោគជ័យរបស់ខ្ញុំ លើការអប់រំកូន កំពុងបានប្រើប្រាស់ ដើម្បីអប់រំចៅជាបន្តរទៀត ការគួបផ្សំរវាងសាលារៀន សង្គមជាតិ និងគ្រួសារ គឺជាមូលដ្ឋានផ្តល់ឲ្យ គ្រួសារនីមួយៗមាន ភាពងាយស្រួលដើម្បី សម្រេចនូវបំណង ដែលចង់បណ្តុះបណ្តាលកូន ឬចៅ"។

សម្ដេចបានបន្ថែមទៀតថា កត្តាគ្រួសារដើរតួរនាទី សម្រេចកំណត់ឯកត្តាសាលារៀន និងសង្គមមានតួនាទី មិនអាចខ្វះបាន ភាពជិតស្និទដែលឪពុក ម្តាយ ជីដូន ជីតាផ្តល់ឲ្យកូនឬចៅ សំខាន់ខ្លាំងណាស់ដើម្បី ឲ្យពួកគេមានភាពកក់ក្តៅ មិនមានអារម្មណ៍ ឯកោ ហើយបែរជាចេញ ទៅក្រៅផ្ទះរហូតកូន ឬចៅក្លាយជាក្មេងទំនើង ឬក្មេងខ្វះការអប់រំ។

ជាចុងក្រោយ សម្ដេច បានសរសេរបញ្ជាក់ដែរថា "សូមឪពុក មា្តយ ជីដូនជីតា ចែករំលែកពេល វេលាដើម្បីកូនៗ និងចៅៗ នេះជាបទពិសោធន៍ ដែលខ្ញុំមានហើយ ចង់ចែករំលែកជាមួយឪពុក និង ជីតាគ្រប់រូប"៕

តេជោ សែន៖ ពាក្យចាស់ពោលថា ស្រឡាញ់កូនមួយតៅ ស្រឡាញ់ចៅមួយថាំង ពិតជាត្រឹមត្រូវណាស់

តេជោ សែន៖ ពាក្យចាស់ពោលថា ស្រឡាញ់កូនមួយតៅ ស្រឡាញ់ចៅមួយថាំង ពិតជាត្រឹមត្រូវណាស់

តេជោ សែន៖ ពាក្យចាស់ពោលថា ស្រឡាញ់កូនមួយតៅ ស្រឡាញ់ចៅមួយថាំង ពិតជាត្រឹមត្រូវណាស់

តេជោ សែន៖ ពាក្យចាស់ពោលថា ស្រឡាញ់កូនមួយតៅ ស្រឡាញ់ចៅមួយថាំង ពិតជាត្រឹមត្រូវណាស់

តេជោ សែន៖ ពាក្យចាស់ពោលថា ស្រឡាញ់កូនមួយតៅ ស្រឡាញ់ចៅមួយថាំង ពិតជាត្រឹមត្រូវណាស់

តេជោ សែន៖ ពាក្យចាស់ពោលថា ស្រឡាញ់កូនមួយតៅ ស្រឡាញ់ចៅមួយថាំង ពិតជាត្រឹមត្រូវណាស់

តេជោ សែន៖ ពាក្យចាស់ពោលថា ស្រឡាញ់កូនមួយតៅ ស្រឡាញ់ចៅមួយថាំង ពិតជាត្រឹមត្រូវណាស់

តេជោ សែន៖ ពាក្យចាស់ពោលថា ស្រឡាញ់កូនមួយតៅ ស្រឡាញ់ចៅមួយថាំង ពិតជាត្រឹមត្រូវណាស់

តេជោ សែន៖ ពាក្យចាស់ពោលថា ស្រឡាញ់កូនមួយតៅ ស្រឡាញ់ចៅមួយថាំង ពិតជាត្រឹមត្រូវណាស់

តេជោ សែន៖ ពាក្យចាស់ពោលថា ស្រឡាញ់កូនមួយតៅ ស្រឡាញ់ចៅមួយថាំង ពិតជាត្រឹមត្រូវណាស់

តេជោ សែន៖ ពាក្យចាស់ពោលថា ស្រឡាញ់កូនមួយតៅ ស្រឡាញ់ចៅមួយថាំង ពិតជាត្រឹមត្រូវណាស់

តេជោ សែន៖ ពាក្យចាស់ពោលថា ស្រឡាញ់កូនមួយតៅ ស្រឡាញ់ចៅមួយថាំង ពិតជាត្រឹមត្រូវណាស់