ភាពយន្តហូលីហ្វូត ១០ រឿងដែលចំណាយថវិការច្រើនជាងគេស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿ

Doliprane TVC

ថ្ងៃនេះ «ប្រជាប្រិយ» នឹងបង្ហាញអ្នកអំពីភាពយន្ត ហូលីហ្វូត ១០ រឿងដែលចំណាយថវិការថតអស់ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដែលមិនគួរឲ្យជឿ ។ ចង់ដឹងថាតើក្នុងចំណោម ១០ រឿងនេះមានរឿងអ្វីខ្លះសូមមើលការបង្ហាញជូនខាងក្រោមនេះទាំងអស់គ្នា ៖ (ប្រភព អាស៊ីតខាវ) កុសល

១. រឿង King Kong ចាក់បញ្ចាំងក្នុងឆ្នាំ ២០០៥ ដោយចំណាយលុយអស់ ២០៧ លានដុល្លារអាមេរិក ។

ភាពយន្តហូលីហ្វូត ១០ រឿងដែលចំណាយថវិការច្រើនជាងគេស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿ

២. រឿង AVATAR ចាក់បញ្ចាំងក្នុងឆ្នាំ ២០០៩ ដោយចំណាយអស់ ២៣៧ លានដុល្លារអាមេរិក ។

ភាពយន្តហូលីហ្វូត ១០ រឿងដែលចំណាយថវិការច្រើនជាងគេស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿ

៣. រឿង AVENGER: AGE OF ULTRON ចាក់បញ្ចាំងក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ ដោយចំណាយអស់ ២៧៩.៩ លានដុល្លារអាមេរិក ។

ភាពយន្តហូលីហ្វូត ១០ រឿងដែលចំណាយថវិការច្រើនជាងគេស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿ

៤. រឿង JOHN CARTER ចាក់បញ្ចាំងក្នុងឆ្នាំ ២០១២ ដោយចំណាយអស់ ២៦៣.៧ លានដុល្លារអាមេរិក ។

ភាពយន្តហូលីហ្វូត ១០ រឿងដែលចំណាយថវិការច្រើនជាងគេស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿ

៥. រឿង SPECTER ចាក់បញ្ចាំងក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ ដោយចំណាយអស់ ២៤៥ លានដុល្លារអាមេរិក ។

ភាពយន្តហូលីហ្វូត ១០ រឿងដែលចំណាយថវិការច្រើនជាងគេស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿ

៦. រឿង PIRATES OF THE CARRIBEAN: ON STRANGER TIDES ចាក់បញ្ចាំងក្នុងឆ្នាំ ២០១១ ដោយចំណាយអស់ ៣៧៨.៥ លានដុល្លារអាមេរិក ។

ភាពយន្តហូលីហ្វូត ១០ រឿងដែលចំណាយថវិការច្រើនជាងគេស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿ

៧. រឿង SPIDERMAN 3 ចាក់បញ្ចាំងក្នុងឆ្នាំ ២០០៧ ដោយចំណាយអស់ ២៥៨ លានដុល្លារអាមេរិក ។

ភាពយន្តហូលីហ្វូត ១០ រឿងដែលចំណាយថវិការច្រើនជាងគេស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿ

៨. រឿង THE CHRONICLES OF NARNIA: PRINCE CASPIAN ចាក់បញ្ចាំងក្នុងឆ្នាំ ២០០៨ ដោយចំណាយអស់ ២២៥ លានដុល្លារអាមេរិក ។

ភាពយន្តហូលីហ្វូត ១០ រឿងដែលចំណាយថវិការច្រើនជាងគេស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿ

៩. រឿង THE DARK KNIGHT RISES ចាក់បញ្ចាំងក្នុងឆ្នាំ ២០១២ ដោយចំណាយអស់ ២៣០ លានដុល្លារអាមេរិក ។

ភាពយន្តហូលីហ្វូត ១០ រឿងដែលចំណាយថវិការច្រើនជាងគេស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿ

១០. រឿង TITANIC ចាក់បញ្ចាំងក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៧ ដោយចំណាយអស់ ២០០ លានដុល្លារអាមេរិក ។

ភាពយន្តហូលីហ្វូត ១០ រឿងដែលចំណាយថវិការច្រើនជាងគេស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿ

  • ភាពយន្តហូលីហ្វូត ១០ រឿងដែលចំណាយថវិការច្រើនជាងគេស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿ已关闭评论
  • 18 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/02/03  Category:សិល្បៈ