ញឹក ប៊ុនឆៃ កំពុងធ្វើសន្និសិទកាសែត បង្កើតគណបក្សថ្មី

ភ្នំពេញ៖ នៅថ្ងៃទី០៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦នេះ លោក ញឹក ប៊ុនឆៃ កំពុងរៀបចំ ធ្វើសន្និសិទកាសែត នៅឯគេហដ្ឋានរបស់លោកផ្ទាល់ ដើម្បីប្រកាសអំពី ការបង្កើតគណបក្សថ្មី ដែលមានឈ្មោះថា គណបក្សរួបរួមជាតិ ដែលមានរូបលោកជាប្រធានគណបក្សផ្ទាល់តែម្តង។

ញឹក ប៊ុនឆៃ កំពុងធ្វើសន្និសិទកាសែត បង្កើតគណបក្សថ្មី

ញឹក ប៊ុនឆៃ កំពុងធ្វើសន្និសិទកាសែត បង្កើតគណបក្សថ្មី

ញឹក ប៊ុនឆៃ កំពុងធ្វើសន្និសិទកាសែត បង្កើតគណបក្សថ្មី