ផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី ចាប់ពីថ្ងៃទី៤ ដល់ទី៦ ខែកុម្ភៈនៅតំបន់មួយចំនួនក្នុងរាជធានី

ភ្នំពេញ: សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី ចាប់ពីថ្ងៃទី៤ ដល់ទី៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ នៅតំបន់មួយចំនួនទៅតាមពេលវេលា និងទីកន្លែងដូចខាងក្រោម៖

ផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី ចាប់ពីថ្ងៃទី៤ ដល់ទី៦ ខែកុម្ភៈនៅតំបន់មួយចំនួនក្នុងរាជធានី