ការស្រាវជ្រាវ​បង្ហាញថា យុវវ័យ​អាមេរិក​បច្ចុប្បន្ន​ចូលចិត្ត​រឿង​សិច

dnt-news: ​ការ​សឹ​ក្សា​ស្រាវជ្រាវ​មួយ​បាន​បង្ហាញថា ទស្សនៈ​ជុំវិញ​បញ្ហា​មើល​រឿង​សិច​របស់​យុវវ័យ​អាមេរិក​បាន​ផ្លស់​ប្តូ​រហើយ​អាក្រក់​មកជា​អ​ប្រ​យា​ក្រិ​ត្ស ឬ​ល្អ ។ ក្រុមហ៊ុន​ស្ទង់​មតិ Barna Group បានធ្វើ​បទសម្ភាសន៍​ជាង ៣​ពានា់​នាក់ ដែល​ក្នុងនោះ​រួមទាំង​គ្រូ​គង្វាល​ផងដែរ ។