ហេតុអ្វី​សត្វ​ទីទុយ អាច​មើលឃើញ​នៅពេល​យប់ ?

​dnt-news : គេ​សង្កេតឃើញថា សត្វ​ទីទុយ​មាន​ច្រើន​ប្រភេទ​ដែល​រស់​នៅលើ​ពិភពលោក​យើង​នេះ ។ នៅ​តំបន់​ប៉ូល​ខាងជើង​សត្វ​ទីទុយ​មាន​រោង​ពណ៌​ស និង​ខ្មៅ ហើយ​វា​អាច​រស់នៅ​សម្រប​ខ្លួន​ទៅនឹង​បរិស្ថាន​ធម្មជាតិ​ប្រកបទៅដោយ​សុវត្ថិភាព​របស់​វា​ដើម្បី​ការពារ​ពី​ការវាយប្រហារ​របស់​ពួក​សត្រូវ ។​នៅ​តំបន់​ខ្លះ​ដូចជា​នៅក្នុង​