តារាចម្រៀង​ស្រី Hyunyoung ព្រួសទឹក​ដាក់​ក្រុម​អ្នកគាំទ្រ​អំឡុងពេល​ប្រគុំ​តន្ត្រី​

​dnt-news : នៅក្នុង​វីដេអូ​មួយ​ដែល​គេ​បាន​បង្ហោះ​តាម​អន​ឡាញ​កាលពីពេល​ថ្មី្ៗ​នេះ ឃើញ​តារាចម្រៀង​ស្រី Hyunyoung របស់​ក្រុម Hyunyoung បាន​ព្រួសទឹក​ដាក់​ក្រុម​អ្នកគាំទ្រ​របស់​នាង​អំឡុងពេល​ប្រគុំ​តន្ត្រី​។​