និស្សិត​ខ្មែរ​ផលិត​មនុស្ស​យន្ត មិន​ចាញ់​បរទេស​

dnt-news: ​រ៉ូ​បូត​ខ្មែរ​យើង​ស្គាល់​ថា ជា​មនុស្ស​យន្ត​នោះ​ត្រូវបាន​បង្កើតឡើង​ដោយ​អ្នកបច្ចេកទេស​ជា ជាតិ​សាសន៍​បរទេស ដូចជា ជប៉ុន អាមេរិក បារាំង និង អងគ្លេស​ជាដើម ។ ហើយ​រ៉ូ​បូត នេះឯង​ក៏​មិនទាន់មាន​ឃើញ​ក្រុម ហ៊ុន​ណាមួយ​យក​តាំង​បង្ហាញ​ក្នុងស្រុក​ខ្មែរ​នោះដែរ ប៉ុន្តែ​ពេលនេះ​មាន​និស្សិត​ខ្មែរ​មួយក្រុម​