តុលាការ បង្គាប់ឲ្យអនុវត្តការលក់ដោយបង្ខំ ដីទំហំ៤៥០ម៉ែត្រក្រឡា របស់ គួយ ហុង

ភ្នំពេញ៖ សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី២ ខែកុម្ភៈ ម្សិលមិញនេះ បានចេញដីការសម្រេចបង្គាប់ ការអនុវត្តការលក់ដោយបង្ខំ ដីទំហំ ៤៥០ម៉ែត្រក្រឡា នៅសង្កាត់ព្រៃស របស់ឈ្មោះ គួយ ហុង ដោយកំណត់ថ្ងៃទី៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ ជាថ្ងៃចុងក្រោយ សម្រាប់ការទាមទារឲ្យចែកចំណែក៕

តុលាការ បង្គាប់ឲ្យអនុវត្តការលក់ដោយបង្ខំ ដីទំហំ៤៥០ម៉ែត្រក្រឡា របស់ គួយ ហុង