ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ជួនដំណឹង ស្តីពីវិធានការ ដោះស្រាយ ក្នុងការអនុវត្ត ប្រមូលពន្ធ ប្រថាប់ត្រាផ្ទេរកម្មសិទ្ធ ឬសិទ្ធកាន់កាប់ អចលនទ្រព្យ ចំពោះអចលនទ្រព្យ ដែលបានចុះបញ្ជី និងពុំបានចុះបញ្ជី

 

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ជួនដំណឹង ស្តីពីវិធានការ ដោះស្រាយ ក្នុងការអនុវត្ត ប្រមូលពន្ធ ប្រថាប់ត្រាផ្ទេរកម្មសិទ្ធ ឬសិទ្ធកាន់កាប់ អចលនទ្រព្យ ចំពោះអចលនទ្រព្យ ដែលបានចុះបញ្ជី និងពុំបានចុះបញ្ជី

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ជួនដំណឹង ស្តីពីវិធានការ ដោះស្រាយ ក្នុងការអនុវត្ត ប្រមូលពន្ធ ប្រថាប់ត្រាផ្ទេរកម្មសិទ្ធ ឬសិទ្ធកាន់កាប់ អចលនទ្រព្យ ចំពោះអចលនទ្រព្យ ដែលបានចុះបញ្ជី និងពុំបានចុះបញ្ជី

  • ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ជួនដំណឹង ស្តីពីវិធានការ ដោះស្រាយ ក្នុងការអនុវត្ត ប្រមូលពន្ធ ប្រថាប់ត្រាផ្ទេរកម្មសិទ្ធ ឬសិទ្ធកាន់កាប់ អចលនទ្រព្យ ចំពោះអចលនទ្រព្យ ដែលបានចុះបញ្ជី និងពុំបានចុះបញ្ជី已关闭评论
  • 16 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/02/04  Category:ក្នុងស្រុក
Tags: