ក្រុមហ៊ុន HTC ខាតសឹងហៅមិនឭ

បច្ចេកវិទ្យា៖ ក្រុមហ៊ុន HTC បានចេញផ្សាយនូវ របាយការណ៍របស់ខ្លួន សម្រាប់ត្រីមាសទី៤ ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ២០១៥ តែក្រុមហ៊ុនតៃវ៉ាន់មួយនេះ គិតត្រឹមត្រីមាស ដែលបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ បើយោងតាម gsmarena បានចុះផ្សាយកាលពីរាត្រីថ្ងៃទី៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦។

លទ្ធផលរួមបានបង្ហាញថា ក្រុមហ៊ុន ផលិតស្មាតហ្វូន HTC ពិបាកប្រកួតប្រជែង ជាមួយនឹងដៃគូធំៗ។

របាយការណ៍ TWD បានបញ្ជាក់ថា ចំនួនទឹកប្រាក់ ៣.៤ ពាន់លានក្រុមហ៊ុន ស្មាតហ្វូន HTC បានខាត់បង់ បន្ទាប់ពីពន្ធ ចំនួននេះសម្រាប់ត្រីមាសទី៣ ដោយខាតបង់ ១៣៩លានដុល្លារ និង ២៥២លានដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់ខែមុន ហើយរបាយការណ៍កើនឡើង គ្មាននោះទេ៕

ក្រុមហ៊ុន HTC ខាតសឹងហៅមិនឭ