លោកសុខ ទូច នឹងចុះទៅពិនិត្យមើលព្រំដែន នៅចំណុចថ្មបីដុំ នៅខេត្តតាកែវ ដែលចៅហ្វាយខេត្តតាកែវ ព្រមានវ៉ៃខ្នោះ

ភ្នំពេញ: លោកសុខ ទូច ប្រធានក្រុមស្រាវជ្រាវព្រំដែនកម្ពុជា បានប្រកាសថា នៅថ្ងៃទី10 ខែកុម្ភៈ ខាងមុខនេះ ក្រុមស្រាវជ្រាវរបស់លោកនឹងចុះទៅពិនិត្យមើលព្រំដែន នៅចំណុចថ្មបីដុំ

នៅខេត្តតាកែវ ដែលចៅហ្វាយខេត្តតាកែវ ព្រមានវ៉ៃខ្នោះអ្នកដែលចុះទៅ
តំបន់ថ្មបីដុំ។